هیئت مدیره

نخستين هیئت مدیره انجمن(1386-1389) عبارت بودند از:

1. دکتر محمد مهرانپور (رئیس انجمن)

2. دکتر پریدخت نخستین داوری (نایب رئیس ودبیر انجمن)

3. دکتر سعید مجتهدزاده (حسابدار)

4. دکتر محمد برزوئی (کمیته پژوهش و تحقیقات)

5. دکتر محمدرضاصبری (کمیته آموزش و سمینارها)

6. دکتر علی اکبر زینالو (کمیته روابط عمومی و بین الملل)

7. دکتر عبدالرحیم قاسمی (کمیته روابط عمومی و بین الملل، امور وب سایت)

8. دکتر کیهان صیادپور (بازرس، امور وب سایت)


هیئت مدیره دوم انجمن (1389-1392) عبارت بودند از:

1. دکتر محمد مهرانپور (رئیس انجمن)

2. دکتر پریدخت نخستین داوری (نایب رئیس ودبیر انجمن)

3. دکتر محمدرضاصبری

4. دکتر علی اکبر زینالو (کمیته روابط عمومی و بین الملل)

5. دکتر کیهان صیادپور (آموزش، امور وب سایت)

6. دکتر حجت مرتضاييان (حسابدار)

7. دکتر حميد آموزگار (پژوهش و تحقیقات)

8. دکترمحمد دليلي (بازرس)


هیئت مدیره فعلی عبارتند از:

1. دکتر محمد مهرانپور (رئیس انجمن)

2. دکتر پریدخت نخستین داوری (نایب رئیس ودبیر انجمن)

3. دکتر عبدالرحیم قاسمی (کمیته روابط عمومی و بین الملل)

4. دکتر کیهان صیادپور (آموزش، امور وب سایت)

5. دکتر محمد دليلي (امور آموزشی و پژوهشی)

6. دکتر حجت مرتضاييان (حسابدار)

7. دکتر حسن زمانی (امور صنفی و تعرفه ها)

9. دکتر اکبر مولائی (بازرس)