برنامه علمی پنجمین همایش کشوری بیماریهای قلب کودکان، بروز شد

برنامه علمی پنجمین همایش قلب کودکان ایران - 5th Iranian Congress of Pediatric Cardiology

10 تا 12 اردیبهشت 1394 - مرکز قلب و عروق شهید رجایی

30 April - 2 May 2015, Tehran - Iran

فایلهای همایش

Scientific Program

 

Image: