دوره هاى كوتاه مدت تخصصى احيا

بيمارستان ايرانيان دوبى دوره هاى كوتاه مدت تخصصى احيا تحت ليسانس انجمن قلب امريكابا گواهى بينالمللى برگزار ميكند. علاقه مندان به سايت زير مراجعه نمايند
www.helal-uast.ac.ir

Image: