مجمع عمومی انجمن قلب کودکان ایران

اساتید و همکاران ارجمند
مجمع عمومی انجمن قلب کودکان ایران در تاریخ 12/2/1394 از ساعت 12 تا 13 ظهر در مرکز قلب و عروق شهید رجایی برگزار خواهد شد