همایش سالیانه انجمن قلب ایران در اردیبهشت ماه 1395

همایش سالیانه انجمن قلب ایران در تاریخ 3 اردیبهشت 1395 دربیمارستان آتیه برگزار خواهد شد.
همزمان با این همایش، سمپوزیوم تترالوژی فالو (Tetralogy of Fallot) برگزار خواهد شد.
 
پوستر همایش را از اینجا دانلود کنید

Image: