جلسه ادواری - معرفی بیماران جالب

قابل توجه همکاران گرامی

 

اول آبان ماه ماه از ساعت 15-18 در بیمارستان شهید رجایی این جلسه برگزار خواهد شد. منتظر حضور شما به خصوص با معرفی بیمار جالب هستیم.

 

 

انجمن قلب کودکان