سمپوزیوم تترالوژی فالو و انتخابات هیات مدیره

سمپوزیوم تترالوژی فالو و چهارمین انتخابات هیات مدیره انجمن غلمی قلب کودکان ایران در محل بیمارستان آتیه در تاریخ 3/2/1395 برگزار خواهد شد.
جزییات برنامه را از اینجا دانلود کنید.