ردیف نام نام خانوادگی تخصص استان شهر
1 دكتر شهرام رجائي بهبهاني دستيار فوق تخصص قلب اطفال تهران تهران
2 دكتر منوچهر سلطاني فوق تخصص قلب كودكان مرکزی اراک
3 دکتر حسن اسمعیلی فوق تخصص قلب كودكان گلستان گرگان