اعضا

نام نام خانوادگی محل کار رشته ایمیل
دكتر آنيتا صادقپور بیمارستان قلب كارديولوژيست اكوكارديوگرافيست
دکتر محسن شهیدی بيمارستان بعثت فوق تخصص قلب كودكان mohsenshahidi@yahoo.com
دکتر حسن اسمعیلی بيمارستان علي ابن ابيطالب فوق تخصص قلب كودكان He_md1972@yahoo.com
دكتر فاطمه وزیری بیمارستان مدرس فوق تخصص قلب كودكان f.vasiri@gmail.com
دكتر ثريا نوري مقدم امریکا فوق تخصص قلب اطفال امريكا Nourish@slu.edu
دكتر ياسين يعقوبييان ایلام فوق تخصص قلب كودكان
دكتر علي اكبر تابان فوق تخصص قلب كودكان
دكتر بابك نجيبي بیمارستان قلب فوق تخصص قلب كودكان
دكتر سيما سوادكوهي بيمارستان علي ابن ابيطالب فوق تخصص قلب كودكان Simasavadkouhi@yahoo.com
دكتر زهرا خيرانديش بيمارستان الزهرا فوق تخصص قلب کودکان Zkherandish@yahoo.com
دكتر حبيب اله يدالهي بيمارستان بعثت فوق تخصص قلب کودکان
دكتر باقر نيكيار بيمارستان طالقاني فوق تخصص قلب کودکان
خورگامي فوق تخصص قلب كودكان بیمارستان قلب فوق تخصص قلب كودكان Rafikhghorgami@gmail.com
دكتر محمدرضا صبری فوق تخصص قلب كودكان
دكتر زينب اميري مقدم بیمارستان امام حسین (ع) فوق تخصص قلب کودکان Amirimogadam2@yahoo.com
دكتر الهه ملكان راد مركز طبي كودكان فوق تخصص قلب کودکان Emalakanrad@gmail.com
دكتر سيما رفعیان بیمارستان مدرس فوق تخصص قلب كودكان
دكتر زهرا پورجعفر دستيار تخصصي اطفال Dr.zahraporjafar@yahoo.com
دكتر بهزاد علیزاده فوق تخصص قلب کودکان behalizadeh@yahoo.com
دكتر بهرام كاكاوند امريكا فوق تخصص قلب کودکان