اعضا

نام نام خانوادگی محل کار رشته شماره تلفن ایمیل
دكتر شمسي غفاري تبريز-بيمارستان شهيد مدني تبريز-بيمارستان شهيد مدني 04113357771
دكتر زهرا پورجعفر دستيار تخصصي اطفال Dr.zahraporjafar@yahoo.com
دكتر شهرام رجائي بهبهاني تهران -بيمارستان مدرس دستيار فوق تخصص قلب اطفال 22074097
دكتر اسفنديار نظري بيمارستان قلب شهيد رجائي دستيار فوق تخصص قلب اطفال 23921
دكتر زهرا عليزاده ثاني بيمارستان قلب شهيد رجائي فلوشيپ تصويربرداري قلب 23922480
دكتر رسول فراست كيش بیمارستان قلب فوق تخصص بیهوشی اطفال 23922140 rasoolferasatkish@yahoo.com
دكتر محمد علي يوسف نيا تهران -ولي عصر- روبروي بيمارستان دي فوق تخصص جراحي 88870933
دكتر بهمن راستكار تبريز – بيمارستان شهيد مدني فوق تخصص قلب اطفال 03513357771 Brh-pc-md@yahoo.com
دكتر علي اصغر دردشتي فوق تخصص قلب اطفال 55372121 روزهاي زوج
دكتر ثريا نوري مقدم امریکا فوق تخصص قلب اطفال امريكا Nourish@slu.edu
دکتر محسن شهیدی بيمارستان بعثت فوق تخصص قلب كودكان mohsenshahidi@yahoo.com
دكتر محمد رضا ملک احمدی شهر كرد- 12 محرم جنوبي پايين تر از فلكه آبي- مجتمع سنا – طبق اول فوق تخصص قلب كودكان 03812276535 Malekahmad-@yahoo.com
دکتر حسن اسمعیلی بيمارستان علي ابن ابيطالب فوق تخصص قلب كودكان He_md1972@yahoo.com
دكتر فریبا رشیدی قادر ساری، بیمارستان بوعلی فوق تخصص قلب كودكان 0151-2233010 Fashid83@yahoo.com
دكتر فاطمه وزیری بیمارستان مدرس فوق تخصص قلب كودكان f.vasiri@gmail.com
دكتر منوچهر سلطاني اراك – بيمارستان امير كبير فوق تخصص قلب كودكان 086131334712
دكتر محمود صمدی بيمارستان شهيد مدني فوق تخصص قلب كودكان 04112357771 Samadipedcard@yahoo.com
دكتر سيد محمد دلیلی بيمارستان قلب شهيدرجائي فوق تخصص قلب كودكان 23922183 DRDALILI@yahoo.com
دكتر احمد جامعي خسرو شاهي تبریز فوق تخصص قلب كودكان 66948448
دكتر غفور سلگی بیمارستان میلاد فوق تخصص قلب كودكان 22024285 Dr.ghsolgi@yahoo.com