تاریخچه انجمن

انجمن علمی قلب کودکان ایران به همت سرکار خانم دکتر پريدخت نخستین داوری در مورخه 31/1/1386تاسیس شد. اعضا هیت موسس به ترتیب الفبا عبارت بودند از:

1. دکتر محمد برزوئی

2. دکتر علی اکبر زینالو

3. دکتر اکبر شاه محمدی

4. دکتر محمدرضاصبری

5. دکتر سعید مجتهدزاده

6. دکتر محمد مهرانپور

7. دکتر پریدخت نخستین داوری