اهداف انجمن

ایجاد ارتباط علمی، فنی، تحقیقاتی، آموزشی وتبادل نظر بین محققین، فوق تخصصان قلب کودکان و سایر همکارانی که به نحوی در شاخه های گوناگون با بیماری های قلب کودکان در ارتباط هستند.

  • همکاری با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه هاوموسسات آموزشی و پژوهشی ونیز سایر سازمان هایی که به نحوی با فعالیت های انجمن مرتبط هستند در برنامه ریزی امر آموزشی، پژوهشی، بهداشتی و درمانی
  • تعامل وهمکاری با مراجع ذیصلاح در زمینه بازنگری و ارزشیابی برنامه های آموزشی و بهداشتی و درمانی، موسسات آموزشی و سطح علمی دانش آموختگان مقاطع مختلف علوم پزشکی در باره بیماری های قلبی کودکان
  • ارائه خدمات آموزشی، علمی، فنی و پژوهشی بر اساس ضوابط مربوطه
  • ترغیب و تشویق دانشمندان، پژوهشگران و دانشجویان در پیشبرد فعالیت های علمی، پژوهشی وآموزشی، بهداشتی و درمانی
  • تهیه، تدوین وانتشار نشریات علمی وآموزشی
  • برگزاری گردهمایی های آموزشی و پژوهشی، آموزش مداوم در سطوح ملی و بین المللی با رعایت قوانین ومقررات جاری کشور
  • فراهم کردن زمینه مناسب جهت انجام پژوهش های علمی مرتبط با رشته قلب کودکان به خصوص از طریق تشویق وترغیب متخصصان جوان
  • مشارکت در تشکیل شورای انجمن های علمی گروه پزشکی ایران و برنامه ریزی امور مرتبط با آن
  • جلب حمایت نهادهای بین المللی برای انجام فعالیت های علمی، پژوهشی در عرصه ملی ودر چارچوب ضوابط جاری کشور