در باره انجمن

اتاریخچه انجمن

::

انجمن علمی قلب کودکان ایران به همت سرکار خانم دکتر پریدخت نخستین داوری در مورخه ۱۳۸۶/۰۱/۳۱ تاسیس شد. اعضا هیت موسس به ترتیب الفبا عبارت بودند از:

دکتر محمد برزوئی

دکتر علی اکبر زینالو

دکتر اکبر شاه محمدی

دکتر محمدرضاصبری

دکتر سعید مجتهدزاده

دکتر محمد مهرانپور

دکتر پریدخت نخستین داوری