هیئت مدیره

ااعضای هیئت مدیره انجمن علمی قلب کودکان در حال حاضر عبارت اند از:

::

۱- دکتر کیهان صیادپور (رئیس)

۲- دکتر حسن زمانی (نایب رئیس)

۳- دکتر سید محمد دلیلی (دبیر)

۴- دکتر حجت مرتضاییان (خزانه دار)

۵- دکتر بهزاد علیزاده

۶- دکتر محمد رفیع خورگامی

۷- دکتر نیما مهدیزادگان

دکتر محمدرضا خلیلیان (بازرس)